ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

„FEIA Бременност“


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията между ФЕИА и потребителите на мобилно приложение „FEIA Бременност“, възникнали при и по повод услугите, предоставяни посредством използването му.


1.2 С изтеглянето и инсталирането на „FEIA Бременност“ (наричано в настоящите общи условия „мобилното приложение“), потребителят се съгласява с настоящите общи условия за използване. Ако потребителят не е съгласен с общите условия, той трябва да прекрати изтеглянето, а ако вече е изтеглил приложението - да преустанови използването му като го деинсталира.


1.3 Приемайки общите условия, потребителят декларира, че притежава необходимата дееспособност, за да бъде обвързан от тях и да използва приложението.


II. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

2.1 „ФЕИА“ ООД (наричано в настоящите общи условия „ФЕИА“) е дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 203425955 и ДДС Номер: BG203425955.

2.2 Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 94 А, ет. 3

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. “Александър Стамболийски” №239 Б, ет. 6

Електронна поща: office@feia.bg


III. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

3.1 Мобилното приложение е налично за сваляне и инсталиране на крайно мобилно устройство в Apple Store и Google Play.


3.2 За използване на мобилното приложение от потребителя е необходимо наличието на крайно устройство – смартфон или таблет.


3.3 Крайното устройство на потребителя трябва да работи с операционни системи: iOS 9, Android 4.4 и последващи версии.

3.4 За сваляне и инсталиране на приложението е необходимо потребителят да разполага с мобилна или безжична (WiFi) интернет връзка.


3.5 За функциониране на приложението не е необходимо потребителят да разполага с мобилна или безжична интернет връзка, то е достъпно в режим offline.


3.6 За функциониране на чат функцията на приложението, както и за осъществяването на ъпдейти е необходимо потребителят да разполага с мобилна или безжична интернет връзка.


IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

4.1 Регистрацията в мобилното приложение се осъществява посредством въвеждане на следните данни: име, фамилия, електронна поща, парола за достъп до приложението или чрез използване на личен Facebook акаунт.


4.2 За използване на услугите, предоставяни от приложението, от потребителя може да бъде поискано да предостави специфична информация, като: килограми, ръст, дата на раждане, гестационна седмица, предполагаема дата на термина и др. Специфичната информация е необходима само и единствено за правилното функциониране на мобилното приложение и предоставяните чрез него услуги.


V. ДОСТЪП ДО УСЛУГИ

5.1 Потребителят има право да използва свободно услугите, намиращи се в безплатните менюта на мобилното приложение.


5.2 След заплащане потребителят получава достъп до услугите, намиращи се в платените менюта на приложението.


5.3 ФЕИА си запазва правото да предоставя временно свободен достъп до услугите, намиращи се в платените менюта, при условия, за които потребителите ще бъдат уведомени предварително посредством нотификация.


5.4 Плащанията, свързани с мобилното приложение, са съобразени със стандартите на Apple и Google и се извършват чрез функцията “In-App purchase”. Конкретните условия за извършване на плащания са описани в споразумението на крайния потребител с Google Inc. при ползване на Google Play и Apple при използването на Apple Store.


VI. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1 Във връзка с използването на мобилното приложение, ФЕИА може да събира и обработва определен обем лични данни от крайните устройства на потребителя и от приложението, като приемайки настоящите общи условия, потребителите дават своето съгласие.


6.2 Всички доброволно предоставени от потребителя лични данни и другите събранни данни, които го идентифицират в процеса на ползване на мобилното приложение, се съхраняват, обработват и използват от ФЕИА за целите на поддръжка на определени функционалности и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от ФЕИА.


6.3 С настоящите общи условия потребителите се съгласяват, че ФЕИА може периодично да събира и използва данни, свързани с крайното устройство, неговата операционна система или самото приложение, за да улесни софтуерни актуализации и подобрението на функционалностите на приложението, за събиране на статистически данни с цел подобряване на обслужването.


6.4 Мобилното приложение може да съдържа връзки или уебсайтове на трети лица, като ФЕИА не носи отговорност за тяхната политиката на поверителност, за тяхното съдържание и за дейностите, които се извършват чрез тях.


6.5 Потребителят носи пълната отговорност за опазване на електронната си поща и парола за достъп до приложението, както и до използвания от него facebook акаунт.


6.6 Потребителят може да изтрие акаунта и/или данните, асоциирани с него, като изпрати мейл на support@feia.bg. В него трябва да бъдат описани причината за изтриване (обърнете внимание, че тя не е задължителна под GDPR), както и всяка информация за акаунта, която би помогнала да бъде идентифициран.


VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1 Със свалянето и инсталирането на мобилното приложение на потребителите се предоставя правото да ползват приложението за лични цели, съответстващи на предоставяните с него услуги.


7.2 Всички права върху мобилното приложение, целият код и софтуерни компилации са изключителна собственост на ФЕИА, като е забранено копирането, разпространяването, изменянето и съхраняването им в цялост или на части в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ФЕИА.


7.3 Потребителят няма право на достъп до приложението във формат, който показва видимо неговия код.

7.4 Всички материали, които се съдържат в приложението, включително, но не само информация, данни, текстове, музика, звук, фотографии, графични изображения, видеоизображения, техният подбор и подредба, са собственост на ФЕИА или ФЕИА притежава съответния лиценз или разрешително за употребата им.


7.5 ФЕИА си запазва правото да ограничи или забрани достъпа на потребител до определена фукционалност или до приложението в цялост, при наличие на опит за нарушаване на правата ѝ на интелектуална собственост.


VIII. ДОПУСТИМА УПОТРЕБА

8.1 Изтеглянето и инсталирането на мобилното приложение не представлява прехвърляне на право на собственост върху същото. Посредством изтеглянето и инсталирането се предоставя лиценз само за използването му.


8.2 Настоящото мобилно приложение се предоставя само за лична употреба на потребителя, след изтеглянето му съгласно правилата на Apple Store и Google Play. Приложението не може да бъде използвано за търговски цели или за извличането на печалба от потребителите.


8.3 Потребителите нямат право да използват приложението за постигане на незаконни или престъпни цели, или по какъвто и да било начин, който е несъвместим с настоящите общи условия.


8.4 Приложението и функционалностите в него не могат да бъдат използвани:

- за разпространение на вредно, заплашващо, обиждащо, нараняващо, дискредитиращо, клеветническо, вулгарно и неприлично съдържание;

- по начин, който обижда, дискриминира, унижава или компрометира останалите му потребители;

- като платформа за насаждане и разпространение на верска омраза, хомофобия, расизъм или политическа пропаганда;

- за унижаване на човешкото достойнство;

- за осъществяване на дискриминация под каквато и да е форма.


8.5 При използване на чат функцията в мобилното приложение освен гореизброеното, потребителите се задължават да спазват и добър тон на комуникация.


8.6 ФЕИА си запазва правото да ограничи достъпа на потребител до определена функционалност на приложението, при неспазване на правилата за допустима употреба.

8.7 Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия профил в приложението.


IХ. МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ

9.1 Съдържанието на мобилното приложение не трябва да се възприема като професионален медицински съвет или като медицинска препоръка или диагноза. При вземане на решения, свързани със здравословното си състояние, потребителите следва да се доверяват единствено на съветите на професионалист.


Х. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

10.1 С приемането на настоящите общи условия, потребителите доброволно предоставят лични данни и изрично се съгласяват ФЕИА да показва, изпраща, зарежда и нотифицира до тях рекламни материали, съобщения, оферти и новини, свързани с определен продукт или услуга.


10.2 Съгласието се отнася както за имейл бюлетин (нюслетър), така и за получаване на рекламни съобщения чрез мобилното приложение във вид на нотификации, които потребителите могат да спрат чрез меню настройки на приложението.


ХI. ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИИ

11.1 С настоящите общи условия потребителите дават своето съгласие ФЕИА да прави автоматични актуализации (ъпдейти) на мобилното приложение, за да oсигури неговата актуалност и правилно функциониране, като за всеки ъпдейт не се изисква изрично съгласие.


11.2 ФЕИА има право по всяко време да внася промени, изменения и актуализации в мобилното приложение, в неговите функционалности и съдържание.


11.3 ФЕИА има право да променя настоящите общи условия, като промените влизат в сила от датата на тяхното публикуване в приложението. Потребителите се считат за уведомени за промените с факта на публикуването им в приложението, като това ще бъде индикирано от ФЕИА по подходящ начин.


ХII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1 Настоящото приложение е разработено като услуга, която може да загуби своята актуалност. ФЕИА не поема отговорност относно изчерпателността, точността и

актуализирането на съдържащата се в приложението информация, както и за наличието на грешки.


12.2 При сваляне на мобилното приложение, потребителят получава достъп до него във вида, в който приложението се намира към момента. ФЕИА не носи отговорност за различни очаквания на потребителя във връзка с приложението, неговото съдържание, функционалности и бъдещо усъвършенстване.


12.3 ФЕИА не носи отговорност за вреди, причинени от мобилното приложение, включително за загуба на данни в резултат на използването му.


12.4 ФЕИА не носи отговорност ако е осъществен достъп до услугите, респективно съдържанието или данните в приложението от страна на трети лица, когато това е осъществено по начин, който е извън контрола на ФЕИА.


12.5 ФЕИА не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу потребител, свързани с използваните услуги, предоставяни от приложението.


12.6 ФЕИА не носи отговорност при софтуерни или хардуерни проблеми с крайното устройство на потребителя; при неправилно въвеждане на пароли за достъп; при прекъсване на мобилната или безжичната интернет връзка на потребителя; за проблеми в Apple Store и Google Play, или в други случаи, независещи от ФЕИА.


ХIII. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

13.1 Доколкото със закупуването на мобилното приложение, се предоставя услугата достъп до цифрово съдържание веднага след заплащането на услугата, то потребителят изрично се съгласява и потвърждава на основание чл. 57, т. 13 от Закона за защита на потребителите, че с извършване на плащането и получаването на достъп до заявеното цифрово съдържание, същият губи правото си на отказ от сключения с ФЕИА договор от разстояние.